Wydział Edukacji - Rybnik

Nabór do przedszkoli

Tegoroczny nabór do rybnickich publicznych przedszkoli będzie przebiegał nieco inaczej, niż w latach poprzednich. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zasadami rekrutacji.

 

Zanim ruszy właściwy nabór, rodzice dzieci uczęszczających do danego publicznego przedszkola będą mogli składać na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu. Deklaracje będzie można składać w dniach od 11 do 17 marca

 

Na wolne miejsca w przedszkolach na kolejny rok szkolny tradycyjnie przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne w formie elektronicznej.

 

Witryna naborowa www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl dla rodziców będzie dostępna od 18 marca (od godz. 9.00) do 31 marca br. (do godz. 15.00).

 

Zgodnie z ustawą pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają kandydaci zamieszkali w Rybniku. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się tzw. kryteria ustawowe:

 1. 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym:

 1. 1. kandydat, który w roku rekrutacji, do 31 grudnia 2014 będzie miał ukończone 5 lat,
 2. 2. kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym,
 3. 3. kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola lub jest wychowankiem tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola,
 4. 4. kandydat, zamieszkały w obwodzie szkoły podstawowej, w którym znajduje się przedszkole prowadzące oddział wskazany na 1 miejscu listy preferencji,
 5. 5. kandydat zmieniający przedszkole z powodu zmiany miejsca zamieszkania,
 6. 6. jeżeli próg punktowy zostanie osiągnięty przez większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc (wyniki ex aequo) to o przyjęciu do przedszkola będzie decydowała data urodzenia kandydata – zostaną przyjęte dzieci starsze.

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli. Wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola „pierwszego wyboru”.

 

Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przedszkola są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tego przedszkola w terminie od 24 kwietnia do 6 maja br. (do godz. 15.00).

 

Listy kandydatów przyjętych do przedszkola będą opublikowane 8 maja o godz. 9.00.

 

Żródło: www.rybnik.eu