Wydział Edukacji - Rybnik

Nabór elektroniczny do rybnickich gimnazjów - informacje dla absolwentów szkół podstawowych

Strona naborowa do gimnazjum

https://rybnik-gim.edu.com.pl/kandydat/

 

Rekrutacja do gimnazjów na rok szkolny 2012/2013 prowadzona będzie w formie elektronicznej.

 

Każdy uczeń kończący szkołę podstawową musi odwiedzić stronę naborową.


Dane wszystkich uczniów zameldowanych w Rybniku zostały już wprowadzone do systemu. Wystarczy tylko wpisać swój PESEL i system wskaże gimnazjum obwodowe. Następnie należy zadeklarować jedną z następujących opcji:

- potwierdzenie woli zapisania do gimnazjum obwodowego,

- rezygnację ze szkoły obwodowej i udziału w naborze do gimnazjów w Rybniku,

- udział w naborze do szkół objętych systemem elektronicznym i zgłoszenie się do naboru do szkoły poza obwodem miejsca zamieszkania.

 

Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym.

 

Rejestrowanie się w systemie jest możliwe od  9 maja 2012 r.

 

Podczas rejestracji kandydat podejmuje decyzję czy:

- zgłasza się wyłącznie do gimnazjum obwodowego,

- chce wziąć udział w rekrutacji do innych gimnazjów niż obwodowe,

- rezygnuje z rekrutacji do gimnazjów w Rybniku.

 

 

Po podjęciu ostatecznej decyzji należy:

 

- w przypadku wybrania gimnazjum obwodowego:
należy złożyć w gimnazjum wypełniony i podpisany FORMULARZ POTWIERDZENIA DLA GIMANZJUM OBWODOWEGO.
Formularz ten można otrzymać w szkole podstawowej lub gimnazjum, można go także pobrać w systemie w zakładce „Do pobrania”,

 

- w przypadku  udziału w rekrutacji  do gimnazjum spoza obwodu:
należy wydrukować podanie – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO GIMNAZJUM, podpisać oraz złożyć do szkoły pierwszego wyboru.  

 

 

Formularz/podanie  musi być dostarczony  do wybranego gimnazjum do dnia  11 czerwca 2012 r. godz. 15.00.

 

W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do gimnazjum dwujęzycznego formularz/podanie musi zostać złożone do dnia 18 maja 2012r.

 

W terminie od 29.06.2012 r. godz. 8.00 do 3.07.2012 r. godz. 15.00 należy dostarczyć odpowiednio do gimnazjum obwodowego lub gimnazjum pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 

Publikacja list osób przyjętych odbędzie się 5 lipca 2012 o godz. 10.00.

 

Po zalogowaniu się do systemu należy zapamiętać swoje hasło, aby można było podejrzeć stan swojego podania oraz stan osiągnięć.

 

Należy śledzić stan swojego podania w systemie.

Jeśli dane w systemie, na formularzu i świadectwie się zgadzają, stan osiągnięć zmieni się na zaakceptowany. Jeżeli dane nie będą zgodne, stan osiągnięć zmieni się na odrzucony.

 

Wprowadzać zmiany w systemie można dopóki stan podania będzie inny niż zaakceptowany.

 

Wybierając rekrutację do gimnazjum spoza obwodu można wybrać 5 szkół. Szkoły te należy  uszeregować zgodnie ze swoimi preferencjami zaczynając od wymarzonej szkoły.

 

W każdym gimnazjum formularz zostanie zweryfikowany pod względem zgodności z danymi w systemie.

 

W przypadku, gdy kandydat nie zostanie przyjęty do żadnego z wybranych gimnazjów, automatycznie zostanie przypisany do gimnazjum obwodowego.

 

W przypadku, gdy adres zamieszkania kandydata jest inny niż adres zameldowania, należy udać się do gimnazjum obwodowego w miejscu rzeczywistego zamieszkania.

 

W przypadku, gdy numer PESEL nie zostanie odnaleziony należy udać się do swojego gimnazjum obwodowego.

 

Na stronie naboru do gimnazjum  w zakładce „Do pobrania” umieszczony został Poradnik dla kandydata.